Stookey Blue celebrating Jim’s birthday

3rd November 2022